Algemene Voorwaarden Zakelijk - Testcentrum Groei B.V.

versie 2 juli 2024

Artikel 1: Algemene bepalingen

1.1   Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, producten, publicaties, (opdracht)aanbiedingen, offertes en overeenkomsten die Testcentrum Groei aanbiedt aan een Organisatie.

1.2  Gehele of gedeeltelijke afwijking van deze Algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien en voor zover schriftelijk is overeengekomen.

1.3  Testcentrum Groei is bevoegd wijzigingen in deze Algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het moment dat deze gepubliceerd worden op de Internetpagina www.testcentrumgroei.nl.

1.4  De Organisatie kan bezwaar tegen wijzigingen in de Algemene Voorwaarden maken tot uiterlijk 30 dagen na de inwerkingtreding van de betreffende wijzigingen. Dit bezwaar kan enkel per aangetekende brief aan Testcentrum Groei kenbaar worden gemaakt. De Overeenkomst blijft van kracht na dit bezwaar. Testcentrum Groei reageert per e-mail binnen 30 dagen op dit bezwaar.

Artikel 2: Begrippen

Hieronder volgen enkele begrippen en de betekenis ervan in deze Algemene voorwaarden:

 • Testcentrum Groei: Testcentrum Groei B.V., ook wel “Opdrachtnemer” genoemd.
 • Organisatie: Rechtspersoon of natuurlijk persoon die handelt voor doeleinden die verband hebben met haar/zijn bedrijfs-, beroeps- of handelsactiviteiten waarbij zij een zakelijke en/of professionele verstandhouding heeft met een Deelnemer. Voorbeelden van Organisaties zijn loopbaancoaches, werving- en selectiebureaus, re-integratieconsulenten, recruiters, middelbare scholen, scholen voor beroepsonderwijs en werkgevers in het algemeen.
 • Internetpagina: internetpagina’s op de internetdomeinen www.testcentrumgroei.nl, www.testcentrum.org, www.decaan.org of op andere internetdomeinen van Testcentrum Groei .
 • Account: Beveiligde digitale omgeving op de Internetpagina die toegankelijk is met een gebruikersnaam en een wachtwoord. Op www.testcentrumgroei.nl heet deze omgeving Mijn testcentrum.
 • Testbegeleider: Natuurlijk persoon die de Organisatie wettelijk vertegenwoordigt en die gebruik maakt van de mogelijkheden die het Account biedt aan Organisaties.
 • Deelnemer: Natuurlijk persoon, zoals een testdeelnemer, coachee of websitebezoeker, die diensten van Testcentrum Groei gebruikt.
 • Organisatiekoppeling: Koppeling van het Account van een Deelnemer met het Account van een Testbegeleider waarbij Persoonsgegevens van de Deelnemer inzichtelijk zijn voor de Testbegeleider en de Organisatie.
 • Test: Een door of onder verantwoordelijkheid van Testcentrum Groei gepubliceerde of ontwikkelde test, vragenlijst, zoek- of filterfunctie of toets op schrift of in digitale uitvoering.
 • Testrapportage: (Digitaal) document met de resultaten van de Test.
 • Testtegoed: Het bedrag in euro’s waarmee een Organisatie en haar Testbegeleiders de afname van Tests afrekenen.
 • Overeenkomst: Wettelijk bindende afspraak tussen Testcentrum Groei en de Organisatie.
 • Opdrachtaanbieding: Een door Testcentrum Groei op schrift gestelde aanbieding met onder andere een prijsopgave voor bepaalde te leveren diensten en/of producten aan de Organisatie.
 • Algemene voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden Zakelijk.
 • Persoonsgegevens: Alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 • Verwerkersovereenkomst: Overeenkomst met daarin bepalingen over het verwerken van persoonlijke gegevens.

Artikel 3: Overeenkomst

3.1  Een Overeenkomst tussen Testcentrum Groei en een Organisatie komt op twee manieren tot stand:

      A) Een Overeenkomst tussen Testcentrum Groei en een Organisatie komt automatisch tot stand wanneer een Testbegeleider van de betreffende Organisatie voor de eerste maal inlogt in het Account op de Internetpagina. De Testbegeleider verklaart door in te loggen in het Account bevoegd te zijn om de Organisatie te binden aan deze Algemene voorwaarden en verklaart daarmee tevens dat de Organisatie ermee akkoord gaat gebonden te zijn aan enkel en alleen deze Algemene voorwaarden.

      B) Een Overeenkomst tussen Testcentrum Groei en een Organisatie komt tot stand door ontvangst door Testcentrum Groei van een door een Organisatie en door Testcentrum Groei ondertekende Opdrachtaanbieding.

Artikel 4: Opdrachtaanbieding

4.1  De Organisatie wordt in de Opdrachtaanbieding Opdrachtgever genoemd.

4.2 Indien Testcentrum Groei de aangeboden Opdrachtaanbieding niet binnen 10 dagen na dagtekening volledig ondertekend en digitaal retour ontvangt, dan heeft Testcentrum Groei het recht om de betreffende opdracht niet uit te voeren.

4.3 Indien de Organisatie een uit een Opdrachtaanbieding voortvloeiende Overeenkomst wil annuleren, dan kan dit alleen per aangetekende brief. Indien een Organisatie korter dan 28 dagen voor de aanvangsdatum van de opdracht de Overeenkomst annuleert, dan wordt 100% van de aanneemsom in rekening gebracht aan de Organisatie. Indien een Organisatie 28 of meer dagen voor de aanvang van een opdracht de Overeenkomst annuleert, dan wordt 50% van de aanneemsom als annuleringskosten in rekening gebracht aan de Organisatie vermeerderd met eventuele door Testcentrum Groei reeds gemaakte kosten en de kosten van reeds aangegane verplichtingen die zij niet meer kan annuleren.

4.4 Een Organisatie is verplicht de voor de juiste uitvoering van de betreffende opdracht noodzakelijke medewerking volledig en tijdig te verlenen aan Testcentrum Groei.

4.5 Testcentrum Groei behoudt zich het recht voor om in geval van onvoorziene omstandigheden een Overeenkomst te annuleren of onderbreken zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 5: Account van een Organisatie

5.1  Het Account van een Organisatie kan meerdere gebruikers hebben. Deze gebruikers heten Testbegeleiders.

5.2  De Organisatie en haar Testbegeleider(s) dienen zich op de hoogte te houden van de inhoud van de mededelingen die door Testcentrum Groei in het Account van de Testbegeleiders worden gepubliceerd en van de inhoud van de e-mailberichten die door Testcentrum Groei worden toegezonden. De Organisatie en haar Testbegeleider(s) worden geacht alle door Testcentrum Groei gepubliceerde mededelingen in het Account te hebben gelezen en alle door Testcentrum Groei verzonden emailberichten te hebben ontvangen en gelezen. Testbegeleiders kunnen zich niet uitschrijven voor de periodieke emailberichten over het Account.

5.3  De Organisatie en haar Testbegeleider(s) zijn verplicht om het in het Account ingestelde emailadres van de Testbegeleider(s) actueel en bereikbaar te houden.

5.4 Testbegeleiders kunnen in het Account meerdere Deelnemers registreren ofwel “invoeren”. De Deelnemer krijgt door deze registratie een Account bij de Internetpagina. De Testbegeleider en de Organisatie dienen voorafgaande aan de registratie van een Deelnemer toestemming aan deze persoon te vragen om Persoonsgegevens van haar/hem op de Internetpagina te mogen invoeren en inzage in de toekomstige resultaten van de Deelnemer te mogen hebben.

5.5  Deelnemers kunnen ook zelf een Account registeren en voor het betreffende Account een Organisatiekoppeling aanvragen met het Account van de Testbegeleider van de Organisatie. De Testbegeleider kan dan in haar/zijn eigen Account deze aanmelding accepteren of afwijzen. Bij afwijzing verdwijnt de aanmelding en bij acceptatie zal er een Organisatiekoppeling tussen de twee Accounts zijn. Zowel de Deelnemer als de Testbegeleider kan deze Organisatiekoppeling op elk moment stopzetten waardoor er geen Persoonsgegevens van de Deelnemer meer inzichtelijk zijn voor de Testbegeleider.

5.6 De betaling door de Organisatie van de afname van een Test in het Account vindt plaats door verlaging van het Testtegoed van een Organisatie op het moment dat er een uitnodiging voor een Test gemaakt wordt. Indien een uitnodiging voor een test niet wordt gebruikt zal er geen restitutie plaatsvinden. In het Account van een Organisatie is het sturen van een uitnodiging voor een Test naar een Deelnemer enkel en alleen mogelijk bij voldoende Testtegoed.

5.7  Alleen een Testbegeleider met extra beheerdersrechten, de zogenaamde “organisatiebeheerder”, kan Testtegoed bestellen in het Account van de Organisatie. Na bestelling van het bedrag aan Testtegoed wordt het bedrag toegevoegd aan het saldo Testtegoed van het Account van de Organisatie.

5.8 De uitslag van een Test wordt door software automatisch gegenereerd. Deze testuitslag kan in het Account worden gegenereerd in een digitale Testrapportage.

5.9 Testcentrum Groei heeft het recht om van een Organisatie alle gegevens inclusief koppelingen naar Accounts van Deelnemers definitief te verwijderen als een Organisatie om welke reden dan ook meer dan 2 jaar geen Testtegoed heeft besteld. Het eventuele openstaande Testtegoed zal dan niet worden terugbetaald.

Artikel 6: Facturatie en tarieven

6.1  Facturen worden digitaal per e-mailbericht naar de ondertekenaar van een Opdrachtaanbieding of naar de Testbegeleider met extra beheerdersrechten, de zogenaamde “organisatiebeheerder”, verstuurd.

6.2 De facturatie van Testtegoed gebeurt automatisch tijdens het bestelproces van Testtegoed in het Account van een Organisatie. De factuur is in het Account van de Organisatie te downloaden.

6.3 Het bedrag dat eenmaal aan Testtegoed is besteld kan niet worden gecrediteerd en de betreffende factuur moet volgens de bepalingen in de Algemene voorwaarden door de Organisatie worden betaald.

6.4 Het bedrag aan Testtegoed en het tarief van een Test zijn exclusief btw. De btw wordt bij de bestelling van het Testtegoed in rekening gebracht en is op de factuur inzichtelijk.

6.5 Het tarief van een Test en van in een Opdrachtaanbieding overeengekomen maandelijkse abonnementskosten kunnen jaarlijks worden gewijzigd. Testcentrum Groei informeert de Organisatie minimaal 1 maand van te voren hierover in het Account. De tariefswijziging voor de abonnementsovereenkomst zal ingaan per de verlengingsdatum van de betreffende overeenkomst.

6.6 De facturatie van een Overeenkomst uit een Opdrachtaanbieding is in 3 delen tenzij anders is overeengekomen in de betreffende Opdrachtaanbieding. Bij aanvang van de opdracht zal er 20%, direct na een (eventuele) tussenoplevering zal er 30% en na de eindoplevering van de afgesproken opdracht zal het resterende percentage door Testcentrum Groei worden gefactureerd.

6.7  De Organisatie dient de factuur binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te betalen.

6.8 Wanneer betaling van een factuur niet binnen de betalingstermijn heeft plaatsgevonden, wordt de betreffende Organisatie geacht in verzuim te zijn zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Testcentrum Groei is in dat geval gerechtigd om administratiekosten ten bedrage van 10% van het factuurbedrag of het onbetaalde gedeelte daarvan, bij de betreffende Organisatie in rekening te brengen. Daarnaast is de betreffende Organisatie vanaf de vervaldag tot aan de gehele voldoening van het factuurbedrag wettelijke rente verschuldigd aan Testcentrum Groei.

6.9 Indien de Organisatie (een deel van) zijn verplichtingen niet nakomt dan komen alle (buiten)gerechtelijke kosten teneinde nakoming van de verplichting van de Organisatie tegenover Testcentrum Groei te bewerkstelligen ten laste van de Organisatie.

6.10 Bij verzuim van (een deel van) de verschuldigde betaling binnen de betalingstermijn heeft Testcentrum Groei het recht om eventuele Accounts van de Organisatie en de daarbij behorende Testbegeleiders direct na het verstrijken van de genoemde termijn te blokkeren.

Artikel 7: Privacy en beveiliging

7.1  Testcentrum Groei verwerkt Persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 geldt.

7.2  In de separate Verwerkersoverkomst staat beschreven hoe Testcentrum Groei en de Organisatie dienen om te gaan met Persoonsgegevens. De Verwerkersovereenkomst is onlosmakelijk verbonden met elke Overeenkomst tussen Testcentrum Groei en een Organisatie.

7.3  De Verwerkersovereenkomst treedt in werking op hetzelfde moment als de Algemene Voorwaarden werking treden.

7.4  In de separate Privacyverklaring staat beschreven hoe Testcentrum Groei omgaat met Persoonsgegevens en cookies. De Privacyverklaring is geldig voor elk contact met Testcentrum Groei en is zodoende onlosmakelijk verbonden met elke Overeenkomst.

Artikel 8: Auteursrecht

8.1  Testcentrum Groei behoudt zich alle rechten voor die haar toekomen op basis van de Auteurswet.

8.2 Alle door of onder verantwoordelijkheid van Testcentrum Groei gepubliceerde of ontwikkelde Tests, competentiesets, methodes, handleidingen, afbeeldingen, downloads, teksten of andere publicaties of uitingen op schrift of in digitale uitvoering alsook de software van de Internetpagina (webapplicatie) vallen onder het Auteursrecht van Testcentrum Groei, van haar beheersmaatschappij Groei Educatie B.V. of van haar leveranciers en mogen niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, gewijzigd of ter kennis van derden gebracht, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1  De aansprakelijkheid van Testcentrum Groei is beperkt tot directe schade en tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering op basis van de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.

9.2 Testcentrum Groei is niet aansprakelijk in het geval dat de Internetpagina, de gekoppelde faciliteiten en/of andere diensten anders zijn gebruikt door de Testbegeleider en/of de Deelnemer dan bedoeld.

9.3 Testcentrum Groei is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet juist of niet volledig invullen van gegevens door de Testbegeleider of de Deelnemers.

9.4 Testcentrum Groei is niet aansprakelijk wanneer informatie in een door haar gestuurd e-mailbericht (inclusief bijlagen) niet correct, onvolledig of niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van dit e-mailbericht.

9.5 Testcentrum Groei garandeert niet dat een e-mailbericht vrij kan zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor onder andere elektronische berichten en het overbrengen van virussen. Testcentrum Groei is in deze situaties niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook.

9.6 Testcentrum Groei is niet aansprakelijk voor schade door het verlies van data van Testrapportages die ouder zijn dan 3 maanden en schade door het verlies van door de Testbegeleider ingevoerde gegevens. 

9.7  Testcentrum Groei spant zich in om de bereikbaarheid van de Internetpagina en het Account boven de 99% (uptime) te houden. Testcentrum Groei is echter niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaan is door (technische) problemen omtrent de werking van de Internetpagina en de (technische) faciliteiten die eraan gekoppeld zijn.

9.8 Testcentrum Groei heeft het recht om de toegang tot de diensten van Testcentrum Groei, waaronder maar niet beperkt tot de toegang van Testbegeleiders tot het Account voor Organisaties op elk moment te weigeren als Testcentrum Groei de samenwerking met de Organisatie om welke reden dan ook wil stopzetten. Testcentrum Groei is niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade van de Organisatie door dit stopzetten.

9.9 De Organisatie is verantwoordelijk voor alle gedragingen en communicatie van de Testbegeleiders, waaronder maar niet beperkt tot het bestellen van Testtegoed en de communicatie naar de Deelnemers.

9.10De Organisatie verplicht zich om voldoende (gebruiks)rechten van afbeeldingen en teksten, die zijn geüpload in het Account en/of worden afgegeven aan de administratie van Testcentrum Groei voor bijvoorbeeld het op maat maken van webpagina’s en rapportages en emailberichten, te hebben. Indien de Organisatie niet beschikt over de juiste (gebruiks)rechten, dan worden alle kosten die door Testcentrum Groei en derden worden gemaakt om recht te halen bij de Organisatie verhaald op de Organisatie.

9.11 De op de Internetpagina aangeboden Tests zijn bedoeld voor Testbegeleiders die over voldoende capaciteiten beschikken om de testresultaten te gebruiken voor hun doeleinden. Testcentrum Groei controleert de Testbegeleider en de Organisatie niet op deze capaciteiten.

9.12 De in de voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van Testcentrum Groei gelden niet indien de schade is te wijten aan duidelijke opzet of grove schuld van Testcentrum Groei of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10: Personeel

10.1 Een Organisatie mag tijdens de duur van de Overeenkomst of binnen twee jaar na beëindiging van de Overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van Testcentrum Groei geen personen die tijdens de duur van de betreffende Overeenkomst werkzaamheden namens Testcentrum Groei hebben uitgevoerd in dienst nemen of met deze personen over indiensttreding onderhandelen. Bij overtreding van deze bepaling is de Testcentrum Groei gerechtigd tot het verhalen van alle directe en indirecte geleden schade op de Organisatie.

Artikel 11: Klachten

11.1 Als een Organisatie de kwaliteit van een dienst, product en/of service niet voldoende acht, kan zij contact opnemen via telefoon of e-mail. Testcentrum Groei zal dan spoedig de klacht behandelen en indien van toepassing een voorstel voor verbetering aan de Organisatie aanbieden.

11.2 Informatie over de klachtenprocedure staat op www.testcentrumgroei.nl onder menu-item Contact.

Artikel 12: Geschillen

12.1 Geschillen tussen de Organisatie en Testcentrum Groei worden voorgelegd aan de kantonrechter te Tiel, dan wel de Rechtbank te Arnhem, voor zo ver de wet zich daartegen niet verzet.

 

Contactgegevens:

Testcentrum Groei B.V.
Vreedstraat 13
5314 BK Bruchem
085 2500470
info@testcentrumgroei.nl
KVK nummer: 57961883
BTW nummer: NL852811731B01