Privacyverklaring

Versie 1 oktober 2021

Inleiding

Deze privacyverklaring is opgesteld door Testcentrum Groei B.V. Hieronder volgen enkele begrippen en de betekenis ervan in deze Privacyverklaring:

 • Testcentrum Groei: Testcentrum Groei B.V.
 • Betrokkene: Natuurlijk persoon op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft. Voorbeelden van Betrokkenen zijn Deelnemers, Testbegeleiders, overigen (waaronder leveranciers) en medewerkers (personeel van Testcentrum Groei B.V.)
 • Deelnemer ofwel Particulier: Natuurlijk persoon, zoals een testdeelnemer, coachee of websitebezoeker, die diensten van Testcentrum Groei gebruikt.
 • Organisatie: Rechtspersoon of natuurlijk persoon die handelt voor doeleinden die verband hebben met haar/zijn bedrijfs-, beroeps- of handelsactiviteiten waarbij zij een zakelijke en/of professionele verstandhouding heeft met een Deelnemer. Voorbeelden van Organisaties zijn loopbaancoaches, werving- en selectiebureaus, re-integratieconsulenten, recruiters, middelbare scholen, scholen voor beroepsonderwijs en werkgevers in het algemeen.
 • Testbegeleider: Natuurlijk persoon die de Organisatie wettelijk vertegenwoordigt en die gebruik maakt van de mogelijkheden die het Account biedt aan Organisaties.
 • Internetpagina: internetpagina’s op de internetdomeinen www.testcentrumgroei.nl, www.testcentrum.org, www.decaan.org of op andere internetdomeinen van Testcentrum Groei .
 • Account: Beveiligde digitale omgeving op de Internetpagina die toegankelijk is met een gebruikersnaam en een wachtwoord. Op www.testcentrumgroei.nl heet deze omgeving Mijn testcentrum.
 • Organisatiekoppeling: Koppeling van het Account van een Deelnemer met het Account van een Testbegeleider waarbij Persoonsgegevens van de Deelnemer inzichtelijk zijn voor de Testbegeleider en de Organisatie.
 • Persoonsgegevens: Alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 • Inbreuk op Persoonsgegevens: Een inbreuk op de beveiliging van Persoonsgegevens die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte Persoonsgegevens.
 • Verwerking: Elke handeling met betrekking tot Persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, opslaan, structureren, bijwerken, bewerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden (of op andere manieren ter beschikking stellen), verbanden leggen, afschermen, uitwissen of vernietigen.
 • Verwerkingsverantwoordelijke: De rechtspersoon of natuurlijke persoon die de doeleinden bepaalt waarvoor, en de middelen bepaalt waarmee Persoonsgegevens worden verwerkt.
 • Verwerker: De rechtspersoon die ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt zonder aan het rechtstreeks gezag van de Verwerkingsverantwoordelijke te zijn onderworpen.
 • Subverwerker: Derde die door de Verwerker is ingeschakeld om ten behoeve van de Verwerker Persoonsgegevens te verwerken, zonder aan het rechtstreeks gezag van de Verwerker te zijn onderworpen.
 • Verwerkingsregister: Register, dat door Testcentrum Groei is opgesteld, met daarin beschreven de verwerkingsactiviteiten, doeleinden van de Verwerking, wettelijk grondslagen voor de Verwerking, categorieën Betrokkenen, categorieën Persoonsgegevens die verwerkt worden, de ondersteunende Subverwerkers, bewaartermijnen en specifieke maatregelen (technisch en organisatorisch) om de beveiliging en rechten van Betrokkenen te waarborgen.

In deze privacyverklaring informeren we u over hoe we omgaan met uw Persoonsgegevens en wat uw rechten zijn op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 geldt. De AVG is de Nederlandse uitwerking van de Europese wet met de naam General Data Protection Regulation (GDPR).

De onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Verwerking van Persoonsgegevens
 • Cookies
 • Privacy rechten
 • Beveiliging
 • Contact

Verwerking van Persoonsgegevens

Soorten Persoonsgegevens die (kunnen) verwerkt worden zijn:

 • NAW gegevens (Naam, Adres, Woonplaats)
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • Geboortedatum/Leeftijd
 • Nationaliteit
 • Moedertaal
 • Opleidingsniveau
 • Antwoorden op vragen en stellingen van een Test
 • Resultaten van een Test
 • Gebruikersnaam
 • Wachtwoorden
 • Betaal-/bankgegevens
 • Websitebezoekgegevens (o.a. inhoud pagina, tijdsduur bezoek, gebruikte interne links, gebruikte externe links)
 • Enkel bij Medewerkers: BSN, werkprestatie, verzuim/verlof en arbeidsconflict, salaris en betaal-/bankgegevens

De kerndoelen waarvoor Verwerking van Persoonsgegevens nodig is zijn doorgaans één of meerdere van de volgende:

 • Tests, tools, informatieve artikelen en dergelijke aanbieden aan Deelnemers.
 • Een Account (Mijn testcentrum) aanbieden aan Deelnemers.
 • Organisaties ondersteunen zodat zij hun diensten voor de Deelnemers kunnen uitvoeren.
 • Coachen en/of adviseren van Betrokkenen.
 • Organisaties ondersteunende informatie bij selectieprocessen aanbieden.
 • Registreren en ondersteunen van persoonlijke ontwikkeling van Betrokkenen.
 • Inzage in Persoonsgegevens van Deelnemers bieden aan Testbegeleiders indien de Deelnemer hiervoor toestemming verleend heeft.
 • Enkel bij Medewerkers: Uitvoeren van werkgeverschap door Testcentrum Groei.

Om deze kerndoelen te bereiken zijn er allerlei verwerkingsactiviteiten nodig. Deze specifieke gegevensverwerkingen met daarbij aangegeven welke soorten Persoonsgegevens erbij worden verwerkt, met welk doel en welke bedrijven daarin ondersteunend zijn en als derden ook Persoonsgegevens verwerken, de zogenaamde Subverwerkers, staan omschreven in het Verwerkingsregister dat onlosmakelijk verbonden is met deze Privacyverklaring en dat op de Internetpagina www.testcentrumgroei.nl onder menu-item Contact te raadplegen is. Deze Subverwerkers zijn allen onderworpen aan de Europese privacywetgeving inzake Persoonsgegevens (GDPR) en de AVG en bevinden zich binnen de EU.

Account van een Deelnemer

Hieronder staan een aantal belangrijke zaken over het Account van een Deelnemer ofwel Particulier:

 • De Deelnemer kan zelf op de Internetpagina een Account registreren.
 • De Deelnemer kan zelf haar/zijn Account beheren en gebruiken
 • De Testbegeleider van een Organisatie kan in het eigen Account een Account voor een Deelnemer registreren. In deze situatie dienen de Testbegeleider en de Organisatie voorafgaande aan de registratie van deze Deelnemer toestemming aan de Deelnemer te vragen om Persoonsgegevens van de Deelnemer op de Internetpagina te mogen invoeren en inzage in de toekomstige resultaten van de Deelnemer te mogen hebben.
 • De Deelnemer kan in het eigen Account zien of er een Organisatiekoppeling is en met welke Organisatie.
 • De Deelnemer kan de Organisatiekoppeling stopzetten in het Account.
 • De Deelnemer kan een Organisatiekoppeling aanvragen/starten in het Account.
 • De Deelnemer kan de leestoestemming (inzage in de resultaten van een Test) aan een Testbegeleider en Organisatie zelf stoppen of starten in het Account.
 • De uitslag van een Test wordt door software automatisch gegenereerd. Deze testuitslag kan in het Account worden gegenereerd in een digitale Testrapportage.
 • De Deelnemer kan de eigen basisgegevens (naam, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, moedertaal, opleidingsniveau) zelf met enkele muisklikken te wijzigen of verwijderen.
 • De Deelnemer kan resultaten van Tests zelf met enkele muisklikken te verwijderen uit het Account (en het Account van de Testbegeleider).
 • De Deelnemer kan het Account met alle Persoonsgegevens zelf met enkele muisklikken te verwijderen.
 • De Deelnemer met een Account ontvangt periodiek e-mailberichten van Testcentrum Groei met  daarin mededelingen over bijvoorbeeld de beveiliging of nieuwe mogelijkheden van het Account. Voor deze e-mailberichten kan men zich niet uitschrijven.

Daarnaast is het belangrijk om te weten dat wanneer er sprake is van een Organisatiekoppeling,  Testcentrum Groei niet meer de Verwerkingsverantwoordelijke is, maar dat de Organisatie de Verwerkingsverantwoordelijke is. Testcentrum Groei is in deze situatie de Verwerker. Er is in deze situatie een Verwerkersovereenkomst tussen Testcentrum Groei en de Organisatie van toepassing.
Indien een Deelnemer een Account heeft zonder koppeling met een Organisatie, dan is Testcentrum Groei de Verwerkingsverantwoordelijke (en de Verwerker).
Los van deze juridische verschillen is zowel Testcentrum Groei als de Organisatie altijd verplicht te blijven voldoen aan alle rechten rondom uw privacy en kunt u bij vragen of klachten bij beide partijen terecht.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestandje dat op de harde schijf van uw computer wordt gezet op het moment dat u een Internetpagina bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. Door bezoek aan onze Internetpagina kunnen cookies geplaatst worden op het door de Deelnemer gebruikte apparaat bij:

 1. Het gestroomlijnd laten verlopen van testafnames en betalingen.
 2. Het analyseren van het gedrag van website bezoekers om de website te verbeteren.
 3. Het gebruiken van sociale mediaknoppen.

Privacy rechten

Hieronder staat uitgelegd wat uw privacy rechten zijn en hoe u ze kunt uitoefenen bij ons. Het gaat om 7 afzonderlijke rechten die u heeft met betrekking tot uw Persoonsgegevens die bij een Organisatie zijn geregistreerd. Voor de volledigheid benoemen we alle 7 rechten, maar niet alle rechten zijn volgens ons van toepassing op de werkwijzen en processen binnen Testcentrum Groei.

 1. Recht op inzage:
  Dit recht houdt in dat u ons mag vragen of wij Persoonsgegevens van u hebben vastgelegd en zo ja, welke. Wij zijn dan verplicht om u te laten weten of wij uw Persoonsgegevens gebruiken, hoe we ze hebben verzameld, wat het doel hiervan is en of we de Persoonsgegevens hebben verstrekt aan derden. Natuurlijk kunt u deze gegevens dan ook zien. 
  Als u dit wilt, kunnen we naar het bij ons bekende e-mailadres een bestand sturen met uw persoonlijke gegevens zoals deze zijn opgeslagen. Daarnaast kunt u een spreadsheet-bestand (Excel) aanvragen met de antwoorden op de testvragen van uw testafname. De kosten van dit Excel-bestand zijn 10 euro i.v.m. de bewerkingen die wij moeten doen om deze data in het bestand te krijgen.
 2. Recht op vergetelheid:
  Dit recht houdt in dat u het recht heeft om, in een aantal gevallen, uw Persoonsgegevens die bij ons staan geregistreerd, te laten wissen. 
  Als u dit wilt kunnen we uw naam, geboortedatum en andere Persoonsgegevens wissen. 
 3. Recht op rectificatie en aanvulling:
  Dit recht houdt in dat u onjuiste Persoonsgegevens die bij ons staan geregistreerd kunt laten wijzigen of aanvullen. 
  Als u Persoonsgegevens die wij van u hebben wilt wijzigen of aanvullen, dan kunt u dit aanvragen door een email te sturen met dit verzoek.
 4. Recht op dataportabiliteit:
  Dit recht houdt in dat u het recht heeft op uw Persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt om deze bijvoorbeeld digitaal over te zetten naar een andere aanbieder. Het gaat hierbij volgens de wet niet alleen om accountgegevens, maar vooral om allerlei gegevens die wij niet van u bijhouden zoals zoekgeschiedenis, locatiegegevens, favorieten en dergelijken. Via website-analyse wordt wel allerlei zaken bijgehouden zoals uw klikgedrag, maar dit gebeurt anoniem (zie de tekst over “cookies”). Uitoefenen van dit recht lijkt dan op dit moment enkel uitvoerbaar door (zelf) uw (account)gegevens zoals uw testresultaten in pdf te downloaden.
 5. Recht op beperking van de verwerking:
  Dit recht houdt in dat u in bepaalde situaties het recht heeft om het gebruik van uw Persoonsgegevens door ons te laten beperken.
  Als u ons wilt beperken in het gebruik van uw Persoonsgegevens dan kunnen wij bijvoorbeeld uw testafname hiervoor blokkeren en uw emailadres uit onze emaildatabase halen.
 6. Recht op menselijke blik bij besluiten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering:
  Dit recht houdt in dat u kunt vragen om met een menselijke blik te kijken naar een bepaalde beslissing als een organisatie het besluit heeft genomen op basis van alleen geautomatiseerde gegevens. Bij de diensten van Testcentrum Groei is er geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.
 7. Recht op bezwaar:
  Dit recht houdt in dat u bezwaar kunt maken tegen het verwerken van uw Persoonsgegevens.
  Als u ons wilt stoppen in het gebruik van uw Persoonsgegevens dan kunnen wij bijvoorbeeld uw testafname hiervoor blokkeren en uw emailadres uit onze emaildatabase halen.

Als u besluit één of meerdere van de bovenstaande rechten uit te oefenen, neemt u dan contact op via info@testcentrumgroei.nl. We helpen u graag om uw gegevens nog meer te beschermen. Let op: Gebruik alstublieft hetzelfde e-mailadres als het emailadres dat u hebt gebruikt voor een testafname of andere informatieoverdracht aan ons. Dit maakt het voor ons duidelijk dat u ook degene bent die de informatie bij ons heeft geplaatst. 

Onze intentie is om binnen een week aan uw verzoek te hebben voldaan, en uiterlijk binnen een maand. In uitzonderlijke situaties kan het verwerken van een verzoek uiterlijk 3 maanden duren. Als deze extra tijd nodig is dan hoort u dit binnen 1 maand. In veel gevallen worden geen kosten berekend, soms wordt een vergoeding gevraagd maar nooit meer dan het wettelijk maximum van 22,50 euro.

Beveiliging

Testcentrum Groei heeft maatregelen getroffen voor dataverwerking en -beveiliging.

De belangrijkste daarvan zijn:

 • SSL-Beveiligingscertificaten voor de Internetpagina
 • Wachtwoordbeleid (10 tot 50 karakters waarvan minimaal 1 hoofdletter, 1 cijfer en 1 speciaal teken)
 • Virtual Privat Servers (VPS) binnen de EU voor de webapplicatie
 • Back-up systeem
 • Cloudopslag
 • Firewalls
 • Anonimiseren van Persoonsgegevens bij testonderzoek
 • Intensief werkplekbeheer voor software updates, virusbeveiliging en beveiliging tegen overige internetbedreigingen
 • Autorisatiebeleid

Contact

Als u het gevoel heeft dat wij ons privacy beleid niet naleven, neemt u dan alstublieft per direct telefonisch contact met ons op via 0418 642023 of stuur een e-mail naar info @testcentrumgroei.nl. 

Wilt u meer informatie over privacy in Europa en manieren om als consument of bedrijf uw recht op privacy af te dwingen, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Testcentrum Groei behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Lees daarom regelmatig deze privacyverklaring door om op de hoogte te zijn van het privacy beleid van Testcentrum Groei.

Contactgegevens:
Testcentrum Groei B.V.
Vreedstraat 13
5314 BK Bruchem
085 2500470
info@testcentrumgroei.nl
Kvk nummer: 57961883