Klachtenprocedure

Testcentrum Groei stelt het op prijs wanneer vertegenwoordigers van organisaties hun ervaringen delen met ons. Ook als onze dienstverlening niet aan de verwachtingen voldoet. We willen graag eventuele problemen zo snel mogelijk oplossen en indien van toepassing onze werkwijze aanpassen. U kunt bijvoorbeeld een klacht indienen over:

  • Geleverde diensten van Testcentrum Groei
  • Administratieve en financiële zaken

U richt zich in eerste instantie tot de contactpersoon bij Testcentrum Groei. Dit kan per telefoon of e-mailbericht. Zij/hij zal proberen de klacht in overleg op een voor beide partijen bevredigende wijze op te lossen. De medewerker rapporteert de klacht bij de directie van Testvenrum Groei.
Lukt het niet in een gesprek om tot een bevredigende oplossing te komen, dan kunt u terecht bij de directie van Testcentrum Groei. Een klacht dient dan schriftelijk te worden ingediend. Deze klacht bevat ten minste:

  • Uw naam en e-mailadres
  • Uw organisatie
  • Een omschrijving van de klacht
  • Dagtekening

U kunt uw klacht sturen naar info@testcentrumgroei.nl. De ontvangst van de klacht wordt bevestigd en binnen twee weken volgt een reactie.

Geheimhouding

Iedereen die betrokken is bij de uitvoering van een klachtenprocedure en daarmee beschikking krijgt over gegevens die vertrouwelijk zijn, is verplicht tot geheimhouding daarvan. 

Registratie

Per kalenderjaar worden klachten geregistreerd en bewaard door de directie in een klachtendossier. De klachten worden jaarlijks in het directieoverleg geëvalueerd. Na twee jaar wordt een klachtendossier vernietigd.